Kushtet e përdorimit

 

Prezantimi 

Këto Kushte dhe Kushte standarde të faqes së internetit të shkruara në këtë faqe interneti do të menaxhojnë përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit, Sophia.movie, e aksesueshme në Sophia.movie.

Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju i pranoni plotësisht këto terma dhe kushte.
Nëse nuk jeni dakord me këto terma dhe kushte ose ndonjë pjesë të këtyre termave dhe kushteve, ju nuk duhet të përdorni te hapni llogari ne faqen tonë të internetit.

Hapësira e zbatimit. Hyrja në Faqe.

Ky dokument përbën një marrëveshje të lidhur midis Eduart Grishaj, e regjistruar pranë QKR me (NIPT) L78322701T, me seli në adresën:Shkoder, Kastrat, BAJZE, Bajze, Lagjja Ivanaj, Rruga Qender, nr.12 dhe klientëve përkatës, e cila parashikon Kushtet e Përgjithshme të blerjes nga këta të fundit në rrugë elektronike të produkteve të SOPHIA.MOVIE nëpërmjet faqes së internetit https://sophia.movie” (në vijim referuar si “Kushtet e Përgjithshme”)
Duke kryer porosi dhe duke bërë blerje në rrugë elektronike nëpërmjet faqes së internetit www.sophia.movie, Ju pranoni pa asnjë rezervë të gjitha Kushtet e Përgjithshme. Këto Kushte të Përgjithshme zbatohen për të gjitha shitjet nëpërmjet faqes së internetit të sophia.movie, qoftë nëse produktet dorëzohen në adresën e përcaktuar nga Klienti, qoftë nëse ato tërhiqen në dyqane.
Në rast ndryshimi të Kushteve të Pergjithshme, ndryshimet përkatëse do të publikohen në këtë faqe interneti. Në rast ndryshimesh, ato nuk do të kenë fuqi prapavepruese. Për produkte apo oferta të veçanta që kanë kushte shtesë, do të publikohen me rastin e ofrimit të tyre në www.sophia.movie.
sophia.movie nuk mban përgjegjësi nese gjate navigimit ne kete faqe interneti mund te shkarkohen materiale te padeshirueshme apo te pakonfirmuara nga Klienti. Gjithashtu, Sophia.movie nuk eshte pergjegjes per probleme qe mund te lindin per shkak te mungeses se antivirusit, firewall-it apo browser te pa perditesuar ne kompjuterin e vizitorit gjate hyrjes ne faqen e Sophia.movie. Klienti merr vetë përsipër të përdorë pajisjet dhe programet e duhura për t’u mbrojtur nga sulme të jashtme (viruse, site të ndryshme etj.) për të kryer blerje elektronike. Sophia.movie mund të vendosë në çdo kohë të pezullojë, ndryshojë apo përfundojë ofrimin e produkteve nё rrugë elektronike për shkak të punimeve të mirëmbajtjes, për të përditësuar ose përmirësuar faqen ose për çfarëdo arsye tjetër.
Shkelja e këtyre kushteve dhe shkelja e afateve i jep të drejte sophia.movie të ndërpresë një blerje në mënyrë elektronike, si dhe t’iu heqë akesesin në këtë faqe për këto arsye apo çfarëdo tjetër.

Procedura e kryerjes së blerjes/porosisë në rrugë elektronike.

Për të kryer blerje në rrugë elektronike, Klienti duhet të jetë mbi moshën 18 vjeç dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar. Regjistrimi është hapi i parë që duhet të kryejë Klienti që dëshiron të kryejë një blerje në këtë faqe. Gjatë regjistrimit, Klienti duhet të japë adresën e tij elektronike dhe fjalëkalimin do gjenerohet automatikisht dhe do dergohet ne adresen elektronike te klientit. Klienti detyrohet të japë të dhëna të vërteta dhe të sakta, të detyrueshme për identifikimin e tij. Fjalëkalimi është personal dhe duhet të ruhet I fshehtë nga Klienti dhe të mos zbulohet tek persona të tjerë. Klienti do të ketë akses në të dhënat e tij personale në hapësirën e Klientit, ose në rast se do të kryejë një porosi, Klienti duhet të identifikohet paraprakisht nëpërmjet emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit, duke patur parasysh se fjalëkalimi nuk shërben për kryerjen e pagesave.
Klienti kryen porosinë nëpërmjet procedurës së përshkruar në faqen e internetit dhe konfirmon përmbledhjen e detajuar të porosisë, e cila përmban të dhëna mbi produktin e porositur, dhe çmimin e tij.
Proced nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi nëse në llogarinë përkatëse të Klientit kryen blerje apo porosi një person tjetër I cili është vënë në posedim të emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit me apo pa dijeninë e Klientit përkatës.

Verifikimi i të dhënave të Klientit dhe dhënia prej tij e numrit të kartës bankare përbëjnë nënshkrim dhe pranim të shprehur të të gjitha transaksioneve të kryera nga ana e Klientit në faqen e internetit të Sophia.movie. Sophia.movie nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi nëse karta bankare të dhënat e së cilës janë vendosur me qëllim kryerjen e pagesës është një kartë e vjedhur apo e deklaruar e humbur, në rast se banka përkatëse konfirmon pagesën.

Sophia.movie nuk mban përgjegjësi për mosfunksionimin e faqes së internetit, që mund të vonojë ose të mos lejojë kryerjen e porosive në rrugë elektronike, për shkak të ngjarjeve përtej kontrollit të arsyeshëm të Sophia.movie apo për shkak të punimeve të mirëmbajtjes të kryera në faqen e Sophia.movie përkatësisht.

 

Abonimet e përdoruesve

Faqja jonë e internetit ofron një abonim 3-ditor të përdoruesit për qasje në përmbajtjen tonë të filmit. Duke u abonuar, ju pranoni kushtet e mëposhtme:

1. Abonimet janë të pakthyeshme dhe të patransferueshme.
2. Abonimet do të rinovohen automatikisht nëse nuk anulohen përpara përfundimit të periudhës aktuale të abonimit.
3. Tarifat e abonimit mund të ndryshojnë në çdo kohë pa paralajmërim.

 

Përdorimi i pranueshëm

Ju nuk duhet të përdorni faqen tonë të internetit në asnjë mënyrë që shkakton, ose mund të shkaktojë, dëmtim të faqes së internetit ose dëmtim të disponueshmërisë ose aksesit të faqes në internet; ose në çfarëdo mënyre që është e paligjshme, e paligjshme, mashtruese ose e dëmshme, ose në lidhje me ndonjë qëllim ose aktivitet të paligjshëm, të paligjshëm, mashtrues ose të dëmshëm.

 • Ju nuk duhet të përdorni faqen tonë të internetit për të kopjuar, ruajtur, pritur, transmetuar, dërguar, përdorur, publikuar ose shpërndarë ndonjë material që përbëhet nga (ose është i lidhur me) ndonjë softuer spyware, virus kompjuterik, kalë trojan, krimb, logger me tastierë, rootkit ose të tjera softuer kompjuterik me qëllim të keq.
 • Ju nuk duhet të kryeni asnjë aktivitet sistematik ose të automatizuar të mbledhjes së të dhënave (përfshirë grumbullimin pa kufizim, nxjerrjen e të dhënave, nxjerrjen e të dhënave dhe mbledhjen e të dhënave) në ose në lidhje me faqen tonë të internetit pa pëlqimin tonë të shprehur me shkrim.
 • Ju nuk duhet të përdorni faqen tonë të internetit për të transmetuar ose dërguar komunikime tregtare të pakërkuara.
 • Ju nuk duhet të përdorni faqen tonë të internetit për ndonjë qëllim që lidhet me marketingun pa pëlqimin tonë të shprehur me shkrim.
 • Licencë për të përdorur faqen e internetit:
 • Ju mund të shikoni filmin ne nga faqja e internetit Sophia.movie , duke iu nënshtruar kufizimeve të përcaktuara më poshtë dhe gjetkë në këto terma dhe kushte.
Ju nuk duhet:
 • Ripublikoni materialin nga kjo faqe interneti (duke përfshirë ripublikimin në një faqe tjetër interneti);
 • të shesë, marrë me qira ose nën-licencojë materiale nga faqja e internetit;
 • shfaqni publikisht çdo material nga faqja e internetit;
 • riprodhoni, kopjoni, kopjoni ose shfrytëzoni në mënyra të tjera materiale në faqen tonë të internetit për qëllime komerciale;
 • modifikoni ose modifikoni ndryshe çdo material në faqen e internetit; ose
 • rishpërndani materialin nga kjo faqe interneti, përveç përmbajtjes së vënë në dispozicion në mënyrë specifike dhe shprehimisht për rishpërndarje.

Aty ku përmbajtja ofrohet posaçërisht për rishpërndarje, ajo mund të rishpërndahet vetëm brenda organizatës suaj.

Produktet dhe Çmimi.

Duke vizituar faqen www.Sophia.movie , Ju si klient do të informoheni në lidhje me karakteristikat kryesore të produktit në këtë faqe. Çdo informacion në lidhje me përshkrimin e produkteve, karakteristikat e tyre dhe çmimet do të shfaqet me specifika të detajuara në faqen e internetit. Megjithatë, Klientët kanë të drejtën të njihen me mënyrën e përdorimit apo çdo informacion tjetër që shoqëron produktet e dorëzuara ose të vendosur mbi produktin , të tilla si udhëzimet e përdorimit. Duke patur parasysh që blerja në rrugë elektronike nuk ofron mundësinë për të shfaqur udhëzimet e përdorimit apo dokumente të tjerë,

Sophia.movie merr përsipër të informojë Klientin sa më shpejt në kontaktet që ai ka vendosur gjatë blerjes online, por në çdo rast brenda 48 orëve nga momenti i konfirmimit të porosisë.
Çmimet e përcaktura në faqen e internetit të Sophia.movie janë çmimet neto me TVSH.
Në rast gabimi në shkrim në lidhje me çmimet e një apo disa produkteve, Sophia.movie do t’ia njoftojë gabimin Klientit. Klienti është i lirë të zgjedhë për vazhdimin e transaksionit deri në fund apo ndërprerjen e tij.

Konfirmimi i Porosisë.

Pas përfundimit të blerjes së produktit (-eve) në rrugë elektronike, Sophia.movie i konfirmon Klientit menjëherë marrjen e porosisë. Përveç kësaj, Klienti do të marrë një mesazh nëpërmjet postës elektronike të tij, i cili konfirmon blerjen në rrugë elektronike dhe përmban informacionin mbi produktin, sasinë, çmimin dhe numrin e porosisë.
Porosia e Klientit do të konsiderohet e pranuar vetëm pas konfirmimit të saj nga Sophia.movie , gjithshtu klienti mund te shikoj statusin e porosise qe ndodhet ne profilin e tij me menune Orders(porosite) ,statuis pas pageses esht pending deri ne konfirmim te pageses ,pasi pagesa esht konfirmuar automatikisht statusi do te kaloje ne statusin “compleated” ne ate moment klienti do jet ne gjendje te shikoje filmin.

Mënyrat e Kryerjes së Pagesës

Klienti mund të kryejë pagesën me:

 •  Pagesë në llogarinë bankare.
 • Pagesë në llogarinë PayPal.
 • Kartë bankare debiti ose krediti (e çdo lloji).

Në rast se Sophia.movie gjendet në pamundësi për të përmbushur një pjesë të porosisë së Klientit si rrjedhim I shkaqeve të pavarura nga Sophia.movie, pagesës së Klientit do t’i zbritet çmimi i produkteve të padërguara dhe kostot përkatëse të dërgimit pasi të njoftohet përkatësisht për këto ndryshime.

Vini Re:

Sophia.movie përdor programe kompjuterike të miratuara nga Visa International dhe MasterCard Worldwide me standartet më të fundit të sigurisë (128-bit SSL).
Gjatë kryerjes së pagesës, Klienti lidhet automatikisht me serverin e pagesave, pjesë e sistemit të kontrollit të qendrës së përpunimit të të dhënave të bankës. Të dhënat bankare të Klientit, të mbrojtura nëpërmjet enkriptimit, nuk kalojnë nëpërmjet sistemeve elektronike të sophia.movie dhe nuk ruhen në sistemet elektronike të Sophia.movie.

Anullimi i Porosisë.

Klienti ka të drejtë të anullojë porosinë e tij, në rast mospërmbushje nga Sophia.movie të kushteve të dorëzimit të parashikuar në Pikën më sipër, duke njoftuar me email në adresën support@sophia.movie nga ku do merrni pergjigjie brenda 24 oreve.
Kërkesa për anullim do të merret parasysh nga Sophia.movie vetëm nëse përgatitja, dërgimi apo dorëzimi i produkteve të porositura nuk ka ndodhur sipas kushteve te pershkruara ne këto Kushte.

Për rastet e mësipërme të anullimit, Klienti do të rimbursohet për pagesën e kryer brenda një afati prej 4 ditë nga marrja e kërkesës nga Sophia.movie .
Nese stafi jone gjat kontrollimit te te dhenave rezulton qe filmi esht hapur nga klienti, Sophia.movie nuk pranon anullim porosi.

Privatësia. Të drejtat e autorit

Mbrojtja e privatësisë dhe të dhënave personale janë çështje të një rëndësie të veçantë dhe Sophia.movie është i përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre, veçanërisht Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” si dhe aktet nënligjore përkatëse.
Tё dhënat personale mbrohen nёpёrmjet fjalёkalimit qё ju pёrdorni pёr kryerjen e blerjeve nё rrugё elektronike. Klienti merr përsipër që këtë fjalёkalim ta mbajë gjithmonё të fshehtë. Nëse Klienti mendon ose dyshon se llogaria e tij mund të përdoret nga të tretë të paautorizuar, Sophia.movie duhet tё njoftohet menjёherё.
Në përputhje me kuadrin ligjor, Klienti ka të drejtën e hyrjes, korrigjimit, fshirjes të të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të përpunimit të tyre. Klienti mund të ushtrojë këto të drejta duke shkruar në email: support@sophia.movie .
Kjo faqe interneti është faqja zyrtare e Sophia.movie . Të gjitha elementet e përdorura në këtë faqe, duke përfshirë elementë vizualë apo zanorë, përfshirë teknologjinë bazë, janë të mbrojtura nga e drejta e autorit, marka tregtare ose patenta. Ato janë në pronësinë ekskluzive të personit të tatueshëm Eduart Grishaj. Kjo faqe përdoret sipas Kushteve të Përgjithshme që përcaktohen shprehimisht këtu. Klienti ka të drejtë ta përdorë këtë faqe vetëm për përdorimin e tij personal dhe çdo kopjim,shkarkim, përdorim i paautorizuar i elementeve të përdorura në këtë faqe është i ndaluar.

 

Sherbimi I Klientit

Nëse keni pyetje, ankesa ose vërejtje rreth këtyre Kushteve të Përgjithshme ose blerjes tuaj në rrugë elektronike në faqen e internetit të Sophia.movie , ju lutemi të na kontaktoni në adresën: ose me e-mail: support@sophia.movie

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop